* ผู้สมัครที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปโปรดกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลผู้สมัคร

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เงินเดือนที่ต้องการ :
 
คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ
 
ชื่อ (ภาษาไทย) นามสกุล (ภาษาไทย)
 
Name (ภาษาอังกฤษ) Surname (ภาษาอังกฤษ)
 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
 
ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่โลหิต
 
วัน เดือน ปี เกิด
 
บัตรประชาชนเลขที่ (ตัวเลขติดกัน ไม่มีวรรค ไม่มี '-') ออกที่ วันหมดอายุ
 
ที่อยู่ปัจจุบัน รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์มือถือ
 
ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ โทรศัพท์มือถือ ความสัมพันธ์เป็น

สถานภาพทางทหาร

ยังไม่ได้เกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี พ.ศ. ได้รับยกเว้น จบหลักสูตร ร.ด. ปี จับได้ใบดำ
เกณฑ์แล้ว ได้เป็น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลครอบครัว

สถานภาพ โสด แต่งงาน หย่าร้าง
 
  จดทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียน
 
ชื่อคู่สมรส อายุ
 
อาชีพ ที่ทำงาน โทรศัพท์
 
จำนวนบุตร คน    ชาย คน หญิงคน
 
กำลังศึกษา คน
 
ชื่อบิดา อายุ อาชีพ
 
  มีชีวิตอยู่         ถึงแก่กรรม
 
ชื่อมารดา อายุ อาชีพ
 
  มีชีวิตอยู่         ถึงแก่กรรม
 
ที่อยู่บิดา-มารดา มีพี่น้อง คน เป็นบุตรคนที่

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 3 อันดับ (เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด) / Education(Rank from the highest education)
 

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปีที่ศึกษา(จาก-ถึง) วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สาขา คะแนนเฉลี่ย
 
กิจกรรมระหว่างเรียน
 
งานอดิเรก/กิจกรรมที่สนใจ
 
ลักษณะงานที่ชอบ 1. 2. 3.ประสบการณ์ (ระบุเริ่มจากปัจจุบัน)

 

ชื่อบริษัท/นายจ้าง

ผลิตภัณฑ์ จำนวนพนักงาน ตำแหน่ง เงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เหตุผลที่ออก(โปรดระบุ)
ความสามารถพิเศษ

Computer Skill ดีเยี่ยม พอใช้ ได้บ้าง ไม่ได้
MS.Excel
MS.Word
MS.PowerPoint
MS.Access
Other
Other
 
Languages ดีเยี่ยม พอใช้ ได้บ้าง ไม่ได้
English
Speak
Read
Write
Japanese
Speak
Read
Write
Speak
Read
Write
     
Driving Skill
สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ เลขที่ ไม่มีใบขับขี่
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ เลขที่ ไม่มีใบขับขี่
อื่นๆ มีใบขับขี่ เลขที่ ไม่มีใบขับขี่

การฝึกอบรม Training
หลักสูตร Training Course ระยะเวลา Period


การพิมพ์ดีด : Typing
ภาษาไทย คำ/นาที ภาษาอังกฤษ คำ/นาที


บุคคลอ้างอิง References
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์
1
2

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีคนที่ท่านรู้จักทำงานที่บริษัทฯ นี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ
ท่านเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ เคย โปรดระบุชื่อโรค ไม่เคย
ท่านเคยได้รับโทษทางอาญาหรือไม่ เคย ไม่เคย
ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ สูบ ไม่สูบ
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานนี้จากที่ไหน
ท่านต้องยื่นใบลาออกจากนายจ้างปัจจุบันล่วงหน้ากี่วัน

รูปถ่าย(สมัครงาน) :  *รูปถ่ายสุภาพ/หน้าตรง สำหรับสมัครงานเท่านั้น 

*** กรุณา กรอกอีเมล์เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ


CAPTCHA


*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าระบุไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าให้ข้อความเท็จหรือจงใจให้บริษัทฯเข้าใจผิด

ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ เลิกจ้าง หรืองดพิจารณาใบสมัครนี้ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด สืบประวัติของข้าพเจ้าได้ตามความจำเป็นของบริษัทฯ

และยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในการสมัครงานครั้งนี้